Alg.voorwaarden

images1

 

 

 

 

De opdrachtgever verplicht zich (indien noodzakelijk) aan ©Megi Incassodiensten om te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan.

De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.

De opdrachtgever heeft tenminste:

Indien opdrachtgever ©Megi Incassodiensten opdraagt een vordering te incasseren machtigt de opdrachtgever ©Megi Incassodiensten in haar naam incasso handelingen te verrichten.
Deze machtiging houdt onder meer in:

  • Het zowel schriftelijk, telefonisch als persoonlijk benaderen van debiteur.
  • Het aan debiteur in rekening brengen van incasso kosten.
  • Het ontvangen van gelden.
  • Het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling.

Financieel overeenkomst opdrachtgever → ©Megi Incassodiensten:
Wanneer het in te vorderen bedrag van uw debiteur boven de € 300,- betreft en voor tenminste 50% (af)betaald is:

De opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met ©Megi Incassodiensten, afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.

Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso opdracht(en) door ©Megi Incassodiensten aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen.

De schuldena(a)r(es) dient uitsluitend contact op te nemen met ©Megi Incassodiensten waarin U duidelijk maakt het geheel uit handen te hebben gegeven.
Indien U wel een betaling van de schuldena(a)r(es) accepteert zal er min. €40,- of 15% van de hoofdsom aan de opdrachtgever berekend worden voor de gemaakte dossier en administratiekosten (incassokosten).

©Megi Incassodiensten is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

©Megi Incassodiensten verplicht zich tot uitbetaling binnen 5 werkdagen na het ontvangen van betaling schuldena(a)r(es)

©Megi Incassodiensten is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van redenen.

©Megi Incassodiensten levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer verantwoordelijk gehouden worden, of aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

©Megi Incassodiensten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

Bij geen betaling krijgt opdrachtgever geen kosten van ©Megi Incassodiensten berekend, tenzij opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt:

  • de opdracht voortijdig intrekt,
  • op een andere manier nalatig is geweest.

© Megi incassodiensten