Info debiteur

Als u een aanmaning van ©Megi-Incassodiensten heeft ontvangen dan is het van belang deze binnen de aangegeven termijn te voldoen, dit om verdere problemen in de toekomst te voorkomen.
In de aanmaning staat vermeld wie welk bedrag van u te vorderen heeft en op grond waarvan.
Tevens staat vermeld welk bedrag aan rente en buitengerechtelijke kosten is verschuldigd.images212

Betaal uw factuur nu online via Ideal -klik Hier-

Bij geen betaling volgen er rechtsmaatregelen.
De gemaakte kosten en de rente lopen dan snel op.
Als u het verschuldigde bedrag per bank overmaakt, houdt u er dan rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw betaling is verwerkt.
Uw betaling wordt pas als ‘voldaan’ aangemerkt als ©Megi-Incassodiensten daarvan kennis heeft kunnen nemen.

Betalingsregeling

Misschien kunt u de vordering niet in een keer voldoen en wilt u daarvoor een betalingsregeling treffen.
Soms is dat mogelijk.
Onze opdrachtgevers zijn wellicht bereid om hiermee akkoord te gaan.
Als u een voorstel heeft tot betaling, neem vul dan een aanvraag formulier in.

-Klik hier- om een betalingsregeling te treffen voor uw betalingsachterstand 

Bij het niet naleven van een betalingsverplichting of aflossingsregeling zal er een gerechtelijke procedure in overleg met uw schuldeiser opgestart worden.

Bent u het niet eens met dit schrijven, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Een bezwaarschrift is geen uitstel van betaling.
Indien blijkt dat de betalingsverplichting onterecht is, dan stort ©Megi Incassodiensten uw betaling terug op uw rekening.

Samenvatting gerechtelijke procedure:images01
vervolg na het uitsluiten van uw betalingsverplichting.

De rechter:
Samenwerkende gerechtsdeurwaarder zal namens ©Megi Incassodiensten aan de rechter vragen u te veroordelen om het verschuldigde bedrag te betalen U ontvangt dan een dagvaarding van onze deurwaarder.
In deze dagvaarding wordt u opgeroepen voor de rechter te verschijnen.
Hierbij worden het tijdstip en de reden vermeld.
U bent niet verplicht om te verschijnen.
Gaat het om een procedure bij de arrondissementsrechtbank, dan moet u, als u wilt verschijnen een advocaat inschakelen.
Bij een zitting van de kantonrechter is dit niet verplicht. In sommige gevallen ontvangt u een brief van de griffier van het kantongerecht, als het gaat om een vereenvoudigde dagvaarding.
Als u niet op de zitting verschijnt dan zal de schuldeiser meestal gelijk krijgen.
U wordt dan “bij verstek veroordeeld”.
Bij de arrondissementsrechtbank bent u ook dan verplicht een advocaat in te schakelen.
Als de schuldeiser gelijk krijgt, dan ontvangt deze het vonnis, dit heet een grosse.
U ontvangt hiervan ook een afschrift.
Met de grosse, kan de gerechtsdeurwaarder beslag gaan leggen.

Beslag:
Als u na veroordeling of een dwangbevel nog niet heeft betaalt, dan kan de schuldeiser bijna alles wat van u is, laten verkopen.
Uw spullen en/of uw eigen huis worden dan in beslag genomen.
Zolang het beslag geldt, mag u niets met deze spullen doen.
Doet u dat toch, dan bent u strafbaar.
Ook kan de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat uw werkgever een gedeelte van uw loon confisqueert en niet meer aan u uitbetaalt, maar aan de gerechtsdeurwaarder.
Dit kan desgewenst ook bij de instantie waarvan u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld de U.W.V.
De deurwaarder kan ook verlangen dat uw bank openheid van zaken geeft hoeveel er op uw rekening staat.
Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw rekening blokkeert en de openstaande vordering aan de gerechtsdeurwaarder uitbetaalt.
U kunt dan niets meer van deze rekening opnemen.
Ook is het mogelijk dat uw schuldeiser een procedure tegen u wil starten en vreest dat uw vermogen is verdwenen als u eenmaal veroordeeld bent.
Hij kan dan met toestemming van de President van de rechtbank beslag leggen.
Hierover ontvangt u van te voren geen bericht.

Faillissement:
Als u meerdere schulden niet betaalt, kan één van den schuldeisers uw faillissement aanvragen.
Daarvoor zijn tenminste twee schuldeisers vereist.
Dit is een procedure bij de rechtbank, waartegen u zich kunt verweren.
Juridisch advies is hier onmisbaar.
Als u failliet wordt verklaard, wordt tegelijkertijd op al uw bezittingen en gelden beslag gelegd.
Uw vermogen wordt dan beheerd door een advocaat, welke als curator wordt benoemd.
De curator moet ervoor zorgen dat uw bezittingen op een eerlijke manier onder alle schuldeisers worden verdeeld.
Hij kan een openbare verkoop organiseren.
Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn.
Dit is absoluut niet het geval.
Als er namelijk niet genoeg vermogen of geld is om de openstaande vordering te voldoen, hetgeen vaak voorkomt, wordt het faillissement opgeheven.
Dit wordt opheffing wegens gebrek aan baten genoemd.
U moet dan alle schulden, die dan nog niet betaald zijn, alsnog betalen.
Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk.

©Megi-Incassodiensten.