Voorbeeld aanmaning

Hieronder treft u een voorbeeld aanmaning aan welke u kunt gebruiken om uw debiteur een laatste aanmaning te sturen incl. vooraankondiging van overdragen aan incassodienst en de kosten.
Wilt u een Pré-Incasso?
Dan kunt u ons de laatste aanmaning (pré-incasso) laten versturen op het briefpapier van ©Megi-Incassodiensten voor slechts € 15.00.
-Klik hier- voor meer informatie en uitleg over pré-incasso.


Plaats, datum verzending

Betreft                 : sommatie en aankondiging incassokosten

Ons kenmerk    : klantnummer

 

Geachte ………………………………

Ondanks onze betalingsverzoeken heeft u onderstaande factuur nog niet betaald.

Hierbij sommeren wij u er voor zorg te dragen dat het totaalbedrag van € …… uiterlijk binnen 14 dagen na heden op ons rekeningnummer …………… onder vermelding van uw klant- en factuurnummer is bijgeschreven.

Het betreft:

factuurnummer ……………
Bedrag ……… incl. btw.

Mocht u aan deze sommatie geen gevolg geven, dan stellen wij u hierbij reeds in gebreke.

U bent dan tevens een bedrag van € ……… aan incassokosten verschuldigd.
(invullen aan de hand van de incassokosten calculator op onze website)

Deze kosten zijn gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig “het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten”.

Bovendien wordt dan tevens aanspraak gemaakt op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels) rente vanaf de datum waarop u in verzuim bent.

Wij dragen onze vordering dan ter incasso over aan ©Megi Incassodiensten.

Mocht u het totaal verschuldigde inmiddels hebben betaald, dan kunt u dit schrijven uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

(handtekening)